عنايت حضرت علي بن موسي الرضا سلام الله عليه به مرحوم آقا دررفع نقص وكامل كردن جوان سني


حيراني و سرگرداني پس از رؤياي صادقه مولاي خوبان حضرت علي بن موسي الرضا سلام الله عليه ،زندگي رابرعالم جوان سني ،مقيم كشور افغانستان تلخ و روزها پس از ديدن اين رؤيا ،همچنان استراحت ازاوسلب و خواب وخوراك ازاوگرفته شده است. اين عالم جوان اهل سنت كه در شهر محل سكونت خود در افغانستان، به عبادت و بندگي خدا درطريقت خود مشغول بوده و به آنچه كه ميدانسته است عمل مينموده، در عالم رؤيا، مولاي رئوف و مهربان، آقا علي بن موسي الرضا سلام الله عليه را زيارت ميكند. آقا امام هشتم به او ميفرمايند :تو ناقص هستي بايد كامل شوي . ديدن اين رؤيا ،فكر وانديشه وخواب و خوراك را از اين عالم جوان سني گرفته كه من چرا ناقص هستم و به چه طريقي بايد كامل شوم؟. 22روز از اين خواب شگفت انگيز ميگذرد . براي بار دوم اين عالم جوان ناقص المعرفه، حضرت ابالحسن علي بن موسي الرضا سلام الله عليه را خواب مي بيند . مولاي رئوف ميفرمايند به تو گفتم كه ناقص هستي بايد كامل شوي ، عرض ميكند آقا مدتي است خواب و خوراك از من سلب شده است، براي كامل شدن چه بايدكرد؟. آقا علي بن موسي الرضا ميفرمايند:بيا مشهد تا راه را پيدا كني !. عالم جوان به مشهد مقدس عزيمت نموده و در بدو ورودبه شهر ،بدون آشنايي قبلي به تكيه تهرانيها مي رسد و جالبتر از آن ،اينكه شخصي به نام غلامرضاكه از اعضا تكيه مذكور بوده، اين جوان سني را مستقيم خدمت مرحوم آقا مي برد. مرحوم آقا ميفرمودند :پس از بيان مقدمات و اندكي صحبت ،دريافتم كه وي به مطالب و كتب اهل سنت اگاهي و احاطه كافي داشته وخلاصه پس از طرح دلايل محكم،وي به مذهب تشيع مشرف ميشود.به نقل ازآقاسيدجوادمرحوم آقا مي فرمودند: جوان مستبصركه به عنايت امام رئوف شيعه شده ،خدمت مرحوم آقا عرض مي كندآيا نظرآقا علي ابن موسي الرضا(س) تأمين شده ومن كامل شده ام؟!.مرحوم آقا مي فرمايند:خير. و با اين بيان ،عالم تازه شيعه شده خودبه آنان كه مسير حق راتغييرداده اند، سب و لعن مينمايد .مرحوم آقا ميفرمايند حالا كامل شدي و اينگونه عنايت آقا علي بن موسي الرضا سلام الله عليه توسط مرحوم آقا شامل اين عالم مستبصر ميشود.  08 مهر 1396    473   2