مركز تنظيم و نشر آثار
آيت الله العظمي سيد محمود
مجتهد سيستاني

مختصری از زندگی نامه ،