عزیزان و خوانندگان محترم ، به دلیل نقل بعضی خاطرات و داستان های کذب و یا تحریف شده منتسب به مرحوم آقا ، محققین سایت معظم له برآن شدند تا خاطرات صحیح مرحوم آقا را در دو قسمت بشرح ذیل طبقه بندی و به سمع و نظرشما برسانند: 1- خاطراتی ازمرحوم آقا که درسخنرانی هایشان به آن اشاره کرده اند.(همراه باصوت آن) 2- خاطرات مرحوم آقا، نقل شده ازنزدیکان ودوستان .