دوستان در نظر داشته باشند بعضی از ادعیه مرحوم آقا نسخه بدل دارد و ممکن است فایلهای صوتی ایشان به دلیل قدیمی بودن ، در بیان معظم له جا افتادگی وجود داشته باشد.ما حدیث مشابه را آورده چون پیدا کردن اصل نسخه زمان زیادی لازم دارد البته به نقل از آقا سید جواد بعضی از ادعیه نقل شده از مرحوم آقا مثل ذکر وارد شده در حرم عسکریین نسخه اصل بوده و بقیه نسخه ها به کامل بودن نسخه ایشان نیست.